Hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

BHXH thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1383/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nội dung Công văn nêu rõ, sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn bổ sung một số nội dung về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp thực hiện theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Điều kiện tạm dừng

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:
Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị; Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Thời gian tạm dừng

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH và được thực hiện theo điểm b khoản 1 Công văn số 860/BHXH-BT.

Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hết thời hạn tạm dừng đóng nêu tại khoản 3 Công văn này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Quy trình và trách nhiệm thực hiện

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Công văn này tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC ngày 24/3/2020 của Liên ngành Bảo hiểm xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính và Công văn số 2336/STC-TCDN ngày 20/4/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc xác định giá trị tài sản bị thiệt hại do dịch Covid-19 để tạm dừng đóng và quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp.

Công nhân nữ lao động tại cơ sở sản xuất.

Hồ sơ, trình tự thực hiện

Đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH: người sử dụng lao động và cơ quan BHXH thực hiện theo phụ lục kèm theo văn bản này.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia BHXH đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

P.V

 

 

 
Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại chuyên mục Diễn đàn phụ trách đội của Nguoiphutrach.vn. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913533992 hoặc gửi về hòm thư [email protected]